ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst geüpdatet: 30/06/ 2020

De website goedkopebancontactrollen.be

(hierna het “platform”)

is een initiatief van:

Tech Clinic

Londenstraat 16 
2000 Antwerpen

BE: 0554.725.182

info@goedkopebancontactrollen.be

(hierna “Goedkopebancontactrollen.be” of de “verkoper”)

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toepassingsgebied 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV” genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de “gebruiker” genoemd).

Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Door het platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze AGV’s heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de AGV’s. dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV’s onverlet.

Wij behouden ons het recht om onze AGV’s ten allen tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzingen, maar verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons platform gebruikte.

Platform

Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen sluitende werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom geacht worden als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.
Elk gebruik van ons platform is altijd op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het platform.
We behouden ons het recht om de toegang tot het platform te bewerking of de werking ervan te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Inhoud

Tech Clinic bepaalt grotendeels de inhoud van het platform en draagt zorg voor de informatie erop. We nemen de nodige maatregelen om ons platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, ook wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. We behouden ons het recht om het platform en de informatie erop op elk moment te kunnen wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

De verkoper kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het platform. Als gevolg hiervan bestaat de mogelijkheid dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Tech Clinic niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat de gepaste maatregelen kunnen genomen worden.

Elke download vanaf het platform is op eigen risico van de gebruiker. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

Diensten van dit platform

Via het platform stelt de verkoper een online winkel ter beschikking van de gebruiker die de verkochte producten voorstelt, zonder dat de foto’s een contractuele waarde hebben.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en afgebeeld. In geval van fouten of onduidelijkheden in de presentatie kan Tech Clinic niet aansprakelijk worden gesteld.

De producten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de webshop.

Bescherming van persoonsgegevens

Tech Clinic verzekert de gebruikers van het platform dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonlijke gegevens die door het gebruik van het platform worden verstrekt door de gebruiker, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door de verkoper.

Tech Clinic verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AGV’s worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Goedkopebancontactrollen.be haar maatschappelijke zetel heeft.

Overige bepaling behoudt zich het recht om het platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In geval van een inbreuk op de AGV door de gebruiker behoudt de verkoper zich het recht om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Tech Clinic behoudt zich het recht om de gebruiker de toegang tot het platform en de diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder opgave van reden en zonder voorafgaande kennisgeving. Ze kunnen de aansprakelijkheid van Goedkopebancontactrollen.be niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of ongeldigheid van een bepaling van onze AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van andere bepalingen. In dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna “AVV’ genoemd) definiëren de wederzijds rechten en plichten in geval van de aankoop van producten op het platform door een gebruiker (hierna “klant’ genoemd).

De AVV’s drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, indien niet zal zijn bestelling niet worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de AVV kunnen worden gemaakt op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de andere bepalingen van de AVV ongewijzigd.

Tech Clinic behoudt zich het recht om de AVV te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

Diensten van dit platform

Via het platform stelt de verkoper een online winkel ter beschikking van de gebruiker die de verkochte producten voorstelt, zonder dat de foto’s een contractuele waarde hebben.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en afgebeeld. In geval van fouten of onduidelijkheden in de presentatie kan Tech Clinic niet aansprakelijk worden gesteld.

De producten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen 

Alle prijzen zijn in euro (€). Ze zijn exclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd door ze online te publiceren. De aangegeven prijzen en belastingen zijn enkel van toepassing op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid op die datum. De prijzen vermeld op de webshop houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die worden aangegeven en gefactureerd vóór de finale validatie van de bestelling door de gebruiker.

Het totale bedrag van de bestelling, inclusief alle belastingen, en de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

Bestellen en betalen

Bestellen

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens, facturatiegegevens (optioneel) en leveringsgegevens invoeren. Daarna kan u een online betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren.

Betalen

De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen. Door de bestelling te valideren, aanvaardt u de AVV.

De verkoper heeft een procedure ingesteld om bestelling en betaalmiddelen te controleren om hem in de mate van het mogelijke te beschermen tegen frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de identificatiegegevens van de klant op te vragen.

De verkoper laat de veilige afhandeling van uw betaling uitvoeren door Mollie, een alles-in-één-betaalplatform. U betaalt niet rechtstreeks aan Tech clinic. Daarom is het mogelijk dat u op uw bankafschriften niet de naam van het vermeld ziet staan, maar wel ‘Mollie’. Met Mollie kunt u direct door middel van creditcard (VISA of Mastercard) of via Bancontact/Mister Cash uw bestellingen betalen, alsook via iDEAL, PayPal, KBC Payment Button, Belfius Pay Button en ING Home’Pay.

De verkoper behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren indien de klant bij een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk betaald heeft of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Bevestiging

Indien de betaling is uitgevoerd en de verkoper ontvangt de validatie van de aankoop met betaling, krijgt de klant een bestelnummer. Vanaf dit moment is uw aankoop definitief. De bevestiging wordt ook per mail verstuurd. De klant kan een factuur opvragen via het contactformulier. Het adres van de aangevraagde factuur kan anders zijn dan het leveringsadres.

In geval van onbeschikbaarheid van een product zal de verkoper zo snel mogelijk de klant op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende bedrag terug te betalen waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Levering

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd op het ingevoerde afleveradres nadat de bestelling gevalideerd en betaald is. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geschatte leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Indien de leveringsinformatie van de klant onjuist of onvolledig is, zullen bijkomende kosten aan de klant in rekening worden gebracht.

Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Indien de verkoper niet in staat is om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengt de verkoper u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte en deelt de verkoper de verwachte leveringsdatum mee. Als Tech Clinic niet in staat is om je producten te leveren door een stockagefout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal je bestelling geannuleerd worden en brengt de verkoper de klant hiervan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten.

Als de verkoper niet in staat is om het product binnen de 30 dagen te leveren, kunt u ook zelf de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen.

Bij ontvangst controleert de klant de goede staat van het geleverde product. Indien het product tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemt met de artikelen die op de bestelbon vermeld staan of niet overeenkomt met de artikelen die u had besteld, dient de klant of de ontvanger dit binnen een termijn van 14 kalenderdagen te melden aan de verkoper. Afhankelijk van de aard van de klacht kan het product worden geretourneerd binnen 7 kalenderdagen nadat de melding werd gemaakt. Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden. Alleen bij schade aan het product of een foutief ontvangen product kan het product worden geretourneerd.

Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van de verkoper blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Retourbeleid

Bij ontvangst controleert de klant de goede staat van het geleverde product. Indien het product tijdens het transport werd beschadigd, niet overeenstemt met de artikelen die op de bestelbon vermeld staan of niet overeenkomt met de artikelen die u had besteld, dient de klant of de ontvanger dit binnen een termijn van 14 kalenderdagen te melden aan de verkoper via e-mail (info@goedkopebancontactrollen.be). Afhankelijk van de aard van de klacht kan het product worden geretourneerd binnen 7 kalenderdagen nadat de melding werd gemaakt. Het product moet ongebruikt en in de originele verpakking worden teruggezonden.

Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. De aansprakelijkheid van de verkoper blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Elke klacht en terugzending die niet in overeenstemming is met voorgaande regels en niet binnen de gestelde termijn wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen. De verkoper is dan niet aansprakelijk.

De verzendkosten van de retour worden door Goedkopebancontactrollen.be vergoed indien je een foutief artikel ontving of het product beschadigd toekwam.

Garantie

De verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving. Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Herroepingsrecht 

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop heeft de klant het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren/retourneren die hij/zij via de website hebt geplaatst. Dit gebeurt via e-mail aan de hand van een standaard herroepingsformulier. Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de klant dan 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen.

Elke herroeping die niet volgens de regels en termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van de klant. De klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De klant dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren, en hij/zij mag de artikelen niet gebruiken. Alle artikelen worden op kosten van de klant geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.

Overmacht

Indien de verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht. In geval van overmacht heeft de verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper zal de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij de overeenkomst het recht om eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de klant worden gefactureerd.

Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet géén afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen. De verkoper behoudt zich het recht om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere gelijkaardige, geldige bepaling.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via info@goedkopebancontactrollen.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 2 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek. 

Contact

Je kan ons contacteren per mail:

Tech Clinic

Londenstraat 16
2000 Antwerpen
België

Mail : info@goedkopebancontactrollen.be